………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu na firmę)

dane składającego oświadczenie

 

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… [przedmiot sprzedaży] zawartej na odległość w dniu…… [przy zakupie produktu – data otrzymania produktu].

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do dnia ………………… w stanie niezmienionym.

 

 

……………………………

podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

NIP ………………………………………..

(jeśli dokonywałeś zakupu na firmę)

dane składającego oświadczenie

 

Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy*
  • nieodpłatną naprawę towaru*
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

 

 

……………………………

podpis składającego reklamację

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić